top of page

GEGEVENSBESCHERMING

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de juridische kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of door het niet-gebruik van bepaalde T o prevent ols. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Gegevensbescherming

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hotel Riesenbeck
Hannes Lammers
Sünte-Rendel-Str., 5
48477 Hörstel-Riesenbeck

BTW-nummer:  

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (Hannes Lammers.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens artikel 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor direct marketingdoeleinden (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld, als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt conform artikel 21 lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • besturingssysteem gebruikt

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijd van het serververzoek

  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot het moment van intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

5. Plug-ins en hulpmiddelen

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd.

Er is geen verbinding met Google-servers.

 

6. Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijvoorbeeld like-knoppen of advertentiebanners) bezoekt. Een bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media leidt tot tal van gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale-mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld vastgelegd met behulp van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de social media portals gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de social media portals kunnen nagaan. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portals voor sociale media.

Legale basis

Onze social media-optredens zijn bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a AVG).

Verantwoordelijk en claimen van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het sociale-mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) uitoefenen tegen wij ook vordering tegen de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. tegen Facebook).

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagperiode

De gegevens die rechtstreeks door ons via de sociale media-aanwezigheid worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor hun opslag niet langer van toepassing is, u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is . Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).


Sociale netwerken in detail:

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. Facebook is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Verwerkingsverantwoordelijke Addendum). Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link:  www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:  www.facebook.com/settings?tab=ads

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:  www.facebook.com/about/privacy/

bottom of page